अनुजा हर्डीकर
 
“अग, तू जेवढे प्रश्न काढले आहेस तेवढे तर आमच्या पुस्तकातही नाहीत. तुला लहान असताना अभ्यास करायला मिळत नव्हता का ग? की माझ्या अभ्यासाची इच्छा तूच पूर्ण करते आहेस?” ...
Loading...

Select Language
Share Link