प्रासंगिक
युद्धनौकांना समुद्रातल्या समुद्रात इंधनभरणा व पाणी तसेच इतर रसदपुरवठा करण्यात टँकरनौकेचे महत्त्व मोठे असते. अनेक आपत्तींमध्ये दूत ठरणाऱ्या या टँकरनौकांविषयी... ...
Loading...

Select Language
Share Link