आरोग्यसंपदा
हिवाळ्यातील गार वाऱ्यांमुळे शरीराची त्वचेवरील सूक्ष्म रंध्रे संकोचतात, घाम येत नाही. त्यामुळे घामावाटे शरीरातली उष्णता जी बाहेर टाकली जात असते ती फेकली जात नाही. याच्या परिणामी शरीरातली उष्णता आतल्या आत कोंडते आणि शरीरामधील अग्नीला भडकावते ...
Loading...

Select Language
Share Link